Ata?ehir Nakliyat gibi kuvvetli misyona sahip bir ilçede ta??mac? aramaktan kurtulman?z amac?yla  evden eve ta??mac?l?k hizmetlerimizle kar??n?zday?z. Ufak bir kamyonet sat?n alarak hernet yapabilece?i bu i?i ehline ve profesyonel kadrolara yapt?rmak istiyorsan?z daha çok aray?? ortam?nda olman?za lüzum yok çünkü biz arad???n?z firmay?z.Ata?ehir Evden Eve Nakliyat  Firmam?z ?stanbul’un mühim ilçesi  kaliteli bir ta??mac? arayanlar amac?yla biçilmi? kaftan. E?yalar?n?za her daim d?ayet veriyor, zarar görmemeleri amac?yla netlikle çok say?da tedbir al?yoruz. E?yalar?n?z sadece sizin amac?yla d?ayetli de?ildir. Bizimle çal??maya ba?lad???n?z andan itibaren e?yalar?n?z bizim aç?m?zdan de çok d?ayetli oluyor. ?imdilik ta??mac? aray?p da ismim?z? duymam?? kimse yoktur. Bu anlay??lar?yla kendini kan?tlam?? firmam?z Türkiye'nin  en iyi ta??mac?sidir.
ta??mac?l?k gerçekle?tirme nas?l?” diye sorarsan?z size bu i?in çok e?lenceli bir i? oldu?unu söyleyebiliriz. Biz ta??mac?ler yoruldukça e?leniriz çünkü yoruldukça insanlara yararm?z artar. Bu anlay??a sahip olmayan fazlas? nakliye firmas? da var yaln?z biz  ta??mac?l?k hizmetleri veren ekip olarak bu tür dü?ünüyoruz. Bir ta??mac? yoruldukça e?lenmeli, keyiflenmeli. Genellikle i?ini Sar?yer gibi kaliteli bir ilçede yürütüyorsa… Herhalde bunlar?n bir araya gelmesinden kötü bir ?ey do?mayacakt?r. Sadece i?ini seven insanlardan yüksek verimler alabilirsiniz. Bu amaçla size i?imizi sevdi?imizin garantisini vermekte bir sak?nca duymuyoruz.Evden Eve Nakliyat Nakliye gerçekle?tirme ve ta??mac?l?k bizim aç?m?zdan para kazanmaktan fazlas? ve hayat?m?z?n bir parças?.